ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: Ανακοίνωση και τελικές οδηγίες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Προς : Εκτελεστική Επιτροπή Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)
Εκτελεστική Επιτροπή Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Ποδοσφαίρου Σάλας (Π.Σ.Π.Π.Σ)
Κοινοποίηση: Εκτελεστικές Επιτροπές και μέλη Συνδέσμων της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)
Η ανακοίνωση αυτή απευθύνεται σε όλους όσοι συνεργάστηκαν για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος το οποίο κατόπιν ενεργειών του κ. Βασσάλου Γεώργιου (αντιπρόεδρος Α του συλλόγου προπονητών ποδοσφαίρου Σάλας) και του κ. Ρούπτσου Κωσταντίνου (αντιπρόεδρος Β του συλλόγου προπονητών ποδοσφαίρου Σάλας) οι οποίοι έχοντας άμεσες συνομιλίες με το Υπουργείο και σε συνεργασία με τον κ. Ανδριόπουλο Λάμπρο (Πρόεδρο Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου) και τον κ. Παπακανέλλο Σπυρίδωνα (Γενικό Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου) είχε ως αποτέλεσμα την χορήγηση μέτρων στήριξης προς τους προπονητές ποδοσφαίρου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία) και η οποία θετική απόφαση επιβεβαιώνεται από το Φ.Ε.Κ. της 19ης Μαρτίου 2021 με αριθμό φύλλου 1067 .
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκριση και στήριξη που μας παρείχαν στη συλλογή των στοιχείων που ζητήθηκαν από το Υπουργείο (Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία) τους κάτωθι :
– κ. Αθανάσιο Γρίσπo (τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης πολιτικών ένταξης στην εργασία ) για την άψογη συνεργασία του.
– τα Μέλη της Ε.Ε. της Π.Ε.Π.Π.
– τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη της Ε.Ε. του Π.Σ.Π.Π.Σ και των μελών αυτού .
– όλα τα μέλη των Ε.Ε. των Συνδέσμων της Π.Ε.Π.Π. και των μελών αυτών.
Πιστεύοντας ότι η ενέργεια αυτή θα έχει συνέχεια εντός των επομένων ημερών θα αποσταλεί στο Υπουργείο η κατάσταση με όλα τα μέλη της προπονητικής κοινότητας εγγεγραμμένα στα μητρώα μας (προπονητές ποδοσφαίρου , φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου και ποδοσφαίρου Σάλας). Με σκοπό κατόπιν αιτήματος μας εκτός από την
παραπάνω κυβερνητική απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία που μαστίζει τη χώρα μας και το χώρο μας εδώ και ένα χρόνο να αιτηθούμε την παροχή βοηθήματος χωρίς προαπαιτούμενα προς όλους . Πιστεύοντας ότι αυτό είναι το δίκαιο.
Με εκτίμηση,
– Για την Π.Ε.Π.Π.
Ο Πρόεδρος Π.Ε.Π.Π. κ. Ανδριόπουλος Λάμπρος
Ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ε.Π.Π. κ. Παπακανέλλος Σπυρίδων
– Για τον Π.Σ.Π.Π.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος Α κ. Βασσάλος Γεώργιος
Ο Αντιπρόεδρος Β κ. Ρούπτσος Κωσταντίνος
ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακολουθούν τελικές οδηγίες προς όλα τα μέλη της Π.Ε.Π.Π. και Π.Σ.Π.Π.Σ.
Αγαπητά μέλη,
Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα του υπουργείου εργασίας για την υποβολή των αιτημάτων όσων από εσάς δικαιούστε για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 την αποζημίωση ειδικού σκοπού.
Με βάση το Φ.Ε.Κ. 19ης Μαρτιου 2021 με αρ. Φυλ. 1067 άρθρο 1 παράγραφος γ) και άρθρο 2 και 3.
Ειδικά το Άρθρο 2 αναφέρει :
Άρθρο 2
Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
Τα πρόσωπα του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 εφόσον:
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,
β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.
Όσοι εκ των εγγεγραμμένων μελών μας (προπονητές ποδοσφαίρου , προπονητές ποδοσφαίρου Σάλας) δεν εμπίπτουν στους παραπάνω περιορισμούς και έχουν δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης παρακαλούνται :
Να εισέλθουν (με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS) , ο καθένας ατομικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης supportemployees.services.gov.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
Εκεί , υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στο ειδικό έντυπο του παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΥΠAΡΧΕΙ ΑΤΟΜΙΚH ΕΥΘYΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤAΘΕΣH ΤΩΝ ΑΙΤHΣΕΩΝ.
Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά
αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, σε σχέση με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σχετικά Άρθρα