ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

Αρ.πρωτ. 1471 Πειραιάς 26.04.2021

Προς όλα τα σωματεία μας μέλη της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 & 31 αυτού, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εφαρμογής Καταστατικού Παραρτήματος Α & Β του Καταστατικού αυτής, τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας και την από 13.04.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ (Πρακτικό συνεδρίασης με αρ. 004 ).

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Φάληρο Πειραιά στις 14 Iουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Σ.Ε.Φ – Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου Νέο Φάληρο, με τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.
3. Εκλογή δυο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά Δικηγόρος ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
4. Αρχαιρεσίες για την εκλογή ένδεκα (11) τακτικών μελών και επτά (7) αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, τετραετούς θητείας, με μυστική ψηφοφορία.
5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών (3) τακτικών μελών και δυο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, τετραετούς θητείας, με μυστική ψηφοφορία.
Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 16.00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.
Τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως και κάθε άλλο που αφορά την Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας και αναφέρονται στην Εγκύκλιο που εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή
της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ Ι. ΣΠΑΘΑΣ

Σχετικά Άρθρα