ΕΠΣΔΑ: Ενημέρωση προς όλα τα σωματεία μέλη της

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

Η ΕΙΠ της ΕΠΟ με έγγραφό της και συνημμένο έντυπο πράξης συναίνεσης ποδοσφαιριστών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τις υπηρεσίες της ΕΠΟ και απο τις ΕΠΣ νημερώνει τα σωματεία ότι το έτυπο θα συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταβολών σε κάθε μεταβολή, θα είναι συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία και θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης ενημερώνει ότι το Τμήμα Μητρώου Δελτίων δεν θα εκδίδει Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας σε ποδοσφαιριστές που δεν αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους απο την ΕΠΟ και τις ΕΠΣ. Για την εξασφάλιση όλων των εμπλεκομένων φορέων και προς αποφυγή τυχόν δυσάρεστων μελλοντικών συνεπειών, παρακαλούνται ΟΛΑ τα σωματεία να προσκομίσουνσυμπληρωμένα τα ως άνω έντυπα για όλους τους ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν να ανήκουν στα σωματεία έως την 31/07/2018.

Σχετικά Άρθρα