ΕΠΣΔΑ: Ανακοίνωση επιτροπής υποδομών

Ανακοίνωση επιτροπής υποδομών

Μετά την πάροδο της καταλυτικής ημερομηνίας (04/10/2019) για την Δήλωση των Τμημάτων Υποδομής από τα σωματεία που ανήκουν στην ΕΠΣΔΑ και σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτών, θα διεξαχθούν τα παρακάτω πρωταθλήματα για την Αγωνιστική Περίοδο 2019-2020, Κ-16, Κ-14, Κ-12, Κ-10, Κ-08
Η επιτροπή προέβη στην ανάρτηση των Προκηρύξεων ανά κατηγορία στο site της ένωσης στο πεδίο ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ.
Καλούνται οι Υπεύθυνοι Ακαδημιών και Προπονητές να ενημερωθούν επισταμένως στα αναγραφόμενα ώστε να μην υπάρξουν διχογνωμίες ή άλλα θέματα που μπορούν να σταθούν τροχοπέδη στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από κοινού.
Η καταλυτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων εγγράφων για την έκδοση των πιστοποιήσεων-δελτίων αθλητών, διαπιστεύσεων, ορίζετε η Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.
Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα εξής: Αρχική Έκδοση Πιστοποίησης Ατομικών Στοιχείων Ποδοσφαιριστή
1. Πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπία (επικολλημένη πρόσφατη φωτογραφία θεωρημένη από ΚΕΠ)
2. Κάρτα Υγείας Αθλητή (θεωρημένη από Ιατρό, κατά προτίμηση από καρδιολόγο)
3. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
4. Μία (1) Φωτογραφία
5. Καταβολή Παραβόλου στην Ένωση Επανέκδοση Πιστοποίησης Ατομικών Στοιχείων Ποδοσφαιριστή.
1. Την Παλαιά Πιστοποίηση 2. Κάρτα Υγείας Αθλητή (θεωρημένη από Ιατρό, κατά προτίμηση από καρδιολόγο) 3. Καταβολή Παραβόλου στην Ένωση Δελτία Ατομικών Στοιχείων Ποδοσφαιριστών ΕΠΟ 1. Αφορά τους Αθλητές γεννηθέντες από 2007 και μεγαλύτερους καθώς επίσης τους αθλητές που έχουν επιλεγεί να απαρτίσουν την «Μικτή» Κ-12 2. Η έκδοση των Δελτίων διενεργείτε με την συνήθη διαδικασία και ποικίλει ανάλογα με την Υπηκοότητα των αθλητών όταν πρόκειται για Αρχική Εγγραφή. Για πληροφορίες απευθύνεστε στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.Α. 3. Κάρτα Υγείας Αθλητή (θεωρημένη από Ιατρό, κατά προτίμηση από καρδιολόγο) 4. Καταβολή Παραβόλου στην Ένωση Έκδοση Διαπίστευσης Ιατρού Αγώνα Σωματείου – Απαιτούμενα Προσόντα Σύμφωνα με το Αρθ. 16 παρ. 2β του ΚΑΠ. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε Ιατρός, είτε Νοσηλευτής, είτε Διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. 1. Πτυχίο – Πιστοποίηση 2. Ταυτότητα 3. Φωτογραφία 4. Παράβολο στην Ένωση

Σχετικά Άρθρα