ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Σύγκλιση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12/7

Σύγκλιση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12/7

Ανακοίνωση

Αρ.πρωτ.   1580                                                                                                                             Πειραιάς 16.6.2021

Προς όλα τα  σωματεία μέλη  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Θέμα: «Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ»

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ  καθώς  και την από  15.6.2021

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ (συνεδρίαση  Ε.Ε. με αρ. 007).


 

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά την  12η   Ιουλίου 2021   ημέρα Δευτέρα    και ώρα  16.00

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ( Περιβάλλοντας χώρος ΣΕΦ Ν. Φάληρο)με τα παρακάτω :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος της  Ε.Ε.

της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2020-2021.

4. Υποβολή προς έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2020-2021.

5. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020(έτους 2020).

6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2020 μέχρι  31.12.2020(έτους 2020).

7. Υποβολή προς έγκριση του Οικονομικού  Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020(έτους 2020).

8. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού   της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2022

μέχρι 31.12.2022. (έτους 2022)

9. Επικύρωση των Πρακτικών  της Τακτικής  Γ.Σ. της  06.7.2020.

10. Απόφαση σε  άλλες προτάσεις  της Ε.Ε.  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και των σωματείων μελών αυτής.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση,  την ίδια ημέρα  Δευτέρα  12  Ιουλίου  2021  και ώρα 18.30 μ.μ., στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα θέματα  που αφορούν την εκπροσώπηση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, την εκ μέρους των υποβολή προτάσεων προς τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και άλλων, όπως και κάθε άλλο που αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για  την Εκτελεστική Επιτροπήτης Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.ΣΠΑΘΑΣ-ΑΠ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα